نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی

 

کلینیک تخصصی بازی درمانی کرج

 

نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی، تفاو تهای چشمگیری دارد. این کودکان معمولاً به دلیل نقص، تثبیت و یا تأخیر در تحول هوشی و مهارتهای شناختی، نمی توانند از تجربیات گذشته و درک مفاهیم و تصورات ذهنی استفاده کنند و آنها را درنقاشی هایشان به کار برند. به طور معمول، بیشتر این کودکان از نقاشی کشیدن احساس عجز و ناتوانی کرده و رغبت و انگیزه ای برای ثبت مواردی که در محیط اطرا فشان مي بينند، ندارند. اشیاء و مواردی که در نقاشی های این کودکان دیده می شود، فاقد ابعاد هندسی و جنبه های پرسپکتیو متعارف است و بیشتر تصاویری که روی کاغذ رسم می کنند، به صورت حسی است و تجسم فضايی، سه بعدی و هندسی در نقاشی شان دیده نمی شود. به عنوان نمونه، برخی از این کودکان در کشیدن تصاویر گوناگونی چون خانه، کشتی، درخت، خورشید و یا آدمک، از خطوط به هم چسبیده ای که سطح کوچکی از فضا را اشغال می کند، استفاده می نمايند. از سوی دیگر، گاهی تصاویری که کودک بر روی صفحه سفید کاغذ نقاشی می کند، اصلاً قابل فهم و درک نیست زیرا اين كودكان به دلیل ضعف شناختی و ادراکی نمی توانند تصویر مشخص و واضحی از درخت، ماشین و یا خانه ارائه کنند. بنابراین، با سرهم بندی کردن خطوط نامشخص و نامفهوم، منظور اصلی خود را از ترسیم یک شیء که فقط از دیدگاه خودشان قابل قبول است، ابراز می نمایند عدم کنجکاوی در نقاشی کودکان آهسته گام امری مشخص است. در این نوع کودکان، استقلال عمل در به دست گرفتن مداد رنگی، قلم، نگرش به اشیاء پیرامون و نیز کوشش برای ترسیم و ثبت آنها، کمتر به چشم می خورد به همین دلیل، کودکان آهسته گام، از درک ارتباط بین اشیاء و محر ک های پیرامون خود عاجز هستند و به دلیل عدم توجه و تمرکز کافی، بیقراری و پايین بودن بهره هوشی، نمی توانند تصاویر و اشیاء موجود در محیط را با هماهنگی و تطابق خاص آنها نقاشی کنند .

 

 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز یک مهرشهر

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز دو مهرشهر

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز سه مهرشهر

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز چهار مهرشهر

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  پاساژ دانشکده

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  محله اصفهانیها

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان غربی

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک بهارستان

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان شرقی

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  عظیمیه

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  سه راه گوهردشت

،کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجایی شهر 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  گوهردشت

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  چهارراه طالقانی

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجو

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   وسیه

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ پیر

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیلقان

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد بیلقان

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   علی‌آباد پرگیرک

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   تپه مرادآباد

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدستان

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   صحرای ویان

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   جوادآباد

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   نهر رستم

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   دره دروا

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن‌آباد

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   حاجی‌آباد

 ،کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی‌آباد

error: Alert: Content selection is disabled!!