نقاشی در کودکان با نیازهای ویژه (استثنايي)

کلینیک تخصصی بازی درمانی کرج

 

 نقاشی می تواند به عنوان ابزاری در جهت ارزیابی و درمان برنامه های هنر درمانی به کار برده شود. در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي، بر خلاف کودکان عادی كه مراحل تحول نقاشي در فواصل سنی خاصی وجود دارد، با تأخیر همراه است و تحول این مراحل به وضعیت شناختی، ادراکی، زبانی، عاطفی ، رفتاری و ارتباطی آنها بستگی دارد. هر اندازه که بهره هوشی و مهار تهای شناختی در این گروه از کودکان کمتر و ضعیفتر باشد، کمتر با فعالیتهاي هنری چون نقاشی مأنوس شده و بدان می پردازند. از آ نجا که امر آموزش و پرورش کودکان استثنايي به ویژه کودکان آهسته گام، به کندی صورت می گیرد، نقاشی های آنها نیز مدت درازی دارای موضوعات و خصوصیات تکراری، خود به خودی و عجولانه ای است که موجب می شود، نقاشی آنها ضعیفتر از سن تقویم یشان به نظر رسد. بدین معنی که با شکلها و نمادهای ساده و بدون سانسور، بیشتر انس می گیرند و مشکلات و مسائل خود را با همین شکلها بیان می کنند. بدین ترتیب، نقاشی های این کودکان نیازمند بررسی و تحلیل موشكافانه و در عین حال تجزیه و تحلیل دقیق و طولانی مدت محیط زندگی و عاطفی آنها است. 

 

 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 1 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 2 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 3 شهرداری البرز 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 4 شهرداری البرز 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه 5 شهرداری البرز 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 6 شهرداری البرز 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 7 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 8 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 9 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 10 شهرداری البرز

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 11 شهرداری البرز 

،کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه 12 شهرداری البرز 

error: Alert: Content selection is disabled!!